Reklamační řád

Tento reklamační řád doplňuje obchodní podmínky eshopu www.grizzlyairsoft.cz a je jejich nedílnou součástí.

1. STORNO OBJEDNÁVKY

1.1. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku předání zboží přepravci.

1.2. V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě vyrobeno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

2. KONTROLA PŘEVZETÍ ZBOŽÍ OD DOPRAVCE

2.1. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. V případě poškození je kupující povinen o takovém poškození zboží během přepravy neprodleně s přepravcem sepsat reklamační protokol a informovat prodávajícího. Poškozenou zásilku má kupující právo nepřevzít.

3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY V ZÁKONNÉ LHŮTĚ 14 DNŮ

3.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. A to elektronicky na e-mailovou adresu shop@grizzlyairsoft.cz nebo písemně na adresu provozovny, případně sídla společnosti.

3.2. Po vzájemné dohodě je kupující povinen nejpozději do 14 dnů dopravit zboží zpět na adresu prodejce.

3.3. Po obdržení zboží bude kupujícímu zaslána částka ve výši ceny zboží a nejlevnějšího způsobu dopravy nabízeného prodejcem, a to nejpozději do 14 dnů.

3.4. Pro zaslání zboží zpět prodejci použijte originální obal, který je uzpůsobený k přepravě tohoto zboží a zabraňuje jeho poškození. V případě nedodržení této podmínky není možno vyloučit poškození zboží při přepravě.

3.5. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody ve formě snížení částky vracené kupujícímu.

4. REKLAMACE VADNÉHO ZBOŽÍ

4.1. Záruka na zboží je poskytována po dobu 24 měsíců ode dne prodeje při dodržení platných reklamačních podmínek a správných podmínek používání, přičemž při výskytu vady do 6 měsíců od data prodeje se má za to, že zboží bylo vadné již při prodeji. Záruka na příslušenství je poskytována v délce 6 měsíců. Reklamace jsou vyřizovány dle zákona do 30-ti dnů.

4.2. Je-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci osobně, písemně nebo e-mailem:

4.2.1. osobně i písemně na adrese: Grizzlyairsoft.cz, Maxima Gorkého 408, 682 01 Vyškov

4.2.2. emailem na shop@grizzlyairsoft.cz

4.3. Podmínkou vyřízení reklamace je předložení platné faktury či dokladu o prodeji spolu s reklamovaným zbožím. Pro Vaše pohodlnější vyřízení a urychlení reklamace využijte Reklamační formulář (ke stažení ve formátu .doc nebo .pdf)

4.4. Záruční podmínky jsou definovány v návodu k použití. Není-li vzhledem ke své povaze vybaveno zboží zvláštním návodem k použití nebo záručním listem, platí pro toto zboží obecné záruční podmínky vyplývající z charakteru zboží. 

4.5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů či nedodržení záručních podmínek, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací a nedostatečnou či nesprávnou údržbou. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

4.6. Reklamované zboží musí být vždy předáno úplné, včetně související dokumentace a obalu. Ze zboží musí být před předáním do opravy odstraněno další příslušenství. 

4.7. Vada zboží bude odstraněna:

4.7.2. výměnou výrobku za výrobek stejného druhu (výměna za výrobek jiného druhu je možná pouze se souhlasem zákazníka) nebo

4.7.3. vrácením zaplacené ceny při neodstranitelné vadě či při opakujícím se výskytu téže výrobní vady, která brání v řádném užívání věci (vady zapříčiněné provozním opotřebením, jakož i na jiné vady na které se nevztahuje záruka, nejsou pokládány za opakující se vady)